Ikke kun det centrale ledelsesorgan og direktionen kan hæfte men, også stiftere samt tegnere af aktier elle anparter, som deltager aktivt i driften af selskabet og gennem ledende poster i selskabet disponerer på dettes vegne, kan komme til at hæfte, uanset at betingelserne for at pålægge ansvar efter SL § 362 ikke er opfyldt.

Retstillingen for dem der handler på selskabets vegne i perioden frem til registreringen, vil i tilfælde, hvor tegnerne af kapital eller deltager aktivt i driften af selskabet, minde om et interessentskab, hvor hæftelsen udadtil er personlig, ubegrænset og solidarisk, mens der i det indbyrdes forhold må ses på dels de aftaler, som måtte være indgået mellem parterne, dels de øvrige foreliggende omstændigheder, herunder størrelsen af de enkelte tegneres kapitalandele.

Hvis det kun er medlemmer af selskabets ledelse, der har disponeret gælder i modsætning til interessentskaber, hvor alle interessenter hæfter, uanset om de har disponeret, at hæftelsen efter § 41, stk. 3, forudsætter aktiv handling eller i hvert fald (stiltiende) accept af andres optræden.

Medlemmer af det centrale ledelsesorgan, direktørerne og andre, der disponerer på selskabets vegne vil hæfte personligt, ubegrænset og solidarisk i forhold til tredjemand. Bestemmelsen om medansvar for forpligtelser bliver anvendelig i tilfælde, hvor f.eks. en bestyrelses medlemmer udtrykkeligt eller stiltiende har tiltrådt dispositioner, f.eks. aftaleindgåelse med leverandører, fortaget af direktionen, jf. bl.a. U1922.1044H, hvor 3 bestyrelsesmedlemmer ikke var ansvarlige for en af to andre bestyrelsesmedlemmer foretaget disposition, der var ekstraordinær, og som de 3 bestyrelsesmedlemmer ikke havde tilsluttet sig.

Den der disponere kan aftaler med den pågældende medkontrahent, at pågældende ikke selv hæfter. På samme vis vil det kunne gøres til vilkår i en aftale, at denne falder bort, hvis registrering ikke opnås.

I det interne forhold mellem dem der disponerer på selskabets vegne vil retsstillingen afhænge af parternes aftale og omstændighederne i øvrigt, da § 41, stk. 3 ikke regulere det forhold.