Hovedreglen er at et uregistreret selskab ikke har rets- eller partsevne. Undtagelsen hertil er at selskabet kan være part i søgsmål, som omhandler indkrævning af tegnet selskabskapital og andre søgsmål vedrørende tegningen, jf. SL § 41, stk. 1.

Det centrale ledelsesorgan har ret og pligt til at påbegynde retlige skridt med det formål at inddrive beløb hos dem, der har tegnet kapitalandele, men ikke indbetalt tegningsbeløb inden for den fastsatte frist. I medfør af selskabsloven er det muligt at disponere på selskabets vegne før registreringen, men ”konsekvensen” herfor er, at de, som på selskabs vegne har indgået en forpligtelse eller har medansvar herfor, hæfter solidarisk for forpligtelsen.

Når selskabet registreres, overtager det de forpligtelser, som følger af stiftelsesdokumentet, eller som er pådraget selskabet efter underskrivelsen af stiftelsesdokumentet, jf. SL § 41, stk. 3. Hvis selskabet ifølge stiftelsesdokumentet overtager en tidligere i personligt regi drevet virksomhed, omfatter successionen de kontraktuelle forpligtelser, der er opstået som led i driften af virksomheden efter underskrivelsen af stiftelsesdokumentet. Det kan i stiftelsesdokumentet vælges medlemmer til selskabets ledende organer, som kan disponere på selskabets vegne før registreringen.

SL § 41, stk. 3, betyder, at selskabet automatisk succederer i de forpligtelser, der er omfattet af bestemmelsen, og det er uafhængigt af om forpligtelserne på tidspunktet for successionen måtte være misligholdt, jf. U1981.876V, hvor sag anlagdes inden registrering. Det endvidere ikke kun krav som udspringer af kontaktforholdet med tillige krav som er baseret på deliktansvar, som er omfattet af successionsreglen i § 41, stk. 3.

Selskabet overtager kun forpligtelser som er indgået eller påført selskabet før registreringen, hvis der er tale om forpligtelser indgået eller dispositioner truffet på selskabets vegne. Forpligtelser eller dispositioner som ledelsen, stiftere eller andre har indgået eller truffet på egne vegne overtages ikke af selskabet.