Erstatning og forsikringsret

Hos Maack & Partnere kan vi give dig en gratis og uforpligtende vurdering af din sag, hvis du har været ude for en ulykke. Vi hjælper dig til at få den erstatning, du er berettiget til uanset, om der er tale om en personskadeerstatning eller tingskade. Vi rådgiver dig om, hvorvidt du bør acceptere eller afvise forsikringsselskabets erstatningstilbud.

Vi rådgiver bl.a. om:

Et af de centrale punkter ved skader indtrådt i forbindelse med arbejde er, om de overhovedet kan anerkendes efter arbejdsskadesikringslovens regler. Det kan vi hjælpe dig med at klarlægge.

Anmeldelsesfrist
Din arbejdsgiver har pligt til at anmelde din arbejdsskade. Sker det ikke, kan du altid selv i op til et år efter skaden foretage anmeldelse.

Hvor behandles din sag?
Arbejdsskadesager behandles hos Arbejdsskadestyrelsen, som træffer afgørelse om anerkendelse, og hvilken erstatning du er berettiget til. Er du utilfreds med afgørelsen, kan du klage til Ankestyrelsen. Denne afgørelse kan indbringes for domstolene.

Erstatning
De centrale punkter, der bestemmer erstatningens størrelse, er spørgsmålet om varigt mén og erhvervsevnetab samt udgifter til behandling.

Erstatningsansvar for arbejdsskaden
Et andet punkt ved arbejdsskadesager er, om nogen kan gøres ansvarlig for skaden. Det er oftest et spørgsmål om, hvorvidt arbejdsgiveren kan gøres erstatningsansvarlig, fordi arbejdet ikke har været tilrettelagt forsvarligt.

Er der et erstatningsansvar for arbejdsgiver eller andre, har du flere erstatningsmuligheder: bl.a. godtgørelse for svie og smerte, tabt arbejdsfortjeneste og nogle gange højere erstatning for tab af erhvervsevne end arbejdsskadesikringslovens begrunder.

Trafikskader kan ramme os alle. Der er særlige regler for ansvar, forsikring osv. på netop dette område. Vi fører dig sikkert gennem lovjunglen og forsikringsselskabernes manøvrer, så du får den erstatning, du har krav på. Også i de tilfælde, hvor du måske tror, at du ikke har ret til noget.

Ved du ikke, hvem der påkørte dig?
Du kan stadig få erstatning, selv om du ikke ved, hvem den anden bilist var – eller hvis bilisten stikker af fra ulykkesstedet, inden du når at få kontaktoplysninger. I den slags situationer er det vigtigt, du kontakter en advokat for at få afklaret, om du er berettiget til erstatning igennem DFIM (Dansk Forening for Internationale Motorkøretøjer).

Var det din skyld? Du kan oftest få erstatning alligevel.
Hvis du er ude for et trafikuheld, der involverer et motordrevet køretøj, skal du altid få undersøgt, om der kan rejses erstatningskrav overfor modparten. Også selv om du mener, du selv var skyld i uheldet. Det kan vi undersøge for dig. Erstatningen udmåles efter Erstatningsansvarslovens regler.

Læs mere om Erstatning & Godtgørelse

Objektivt ansvar
I Danmark har vi et såkaldt ”objektivt ansvar” for skader forvoldt af motorkøretøjer. Det vil sige, at den, som er ansvarlig for motorkøretøjet, skal betale erstatning, uanset hvem der var skyld i skaden. Det objektive ansvar betyder, at du kan få erstatning, også hvis du selv – helt eller delvist – var skyld i uheldet og også, hvis du har overtrådt færdselsloven eller udvist almindelig ubetænksomhed i trafikken.

Hvis du har været udsat for en personskade, skal du anmelde det til de forsikringsselskaber, hvor du har tegnet ulykkesforsikring og/eller erhvervsudygtighedsforsikring.

Husk endelig at anmelde ulykken til alle dine forsikringer
Mange har mere end en ulykkes-/erhvervsudygtighedsforsikring, fx privattegnet, via arbejdsgiver, bank, fagforening mv. Du bør sikre dig skriftlig bekræftelse på, at ulykken er blevet anmeldt.

Din ulykkesforsikring udbetaler godtgørelse for varigt mén
Varigt mén er varige helbredsmæssige problemer efter ulykken (ikke arbejdsmæssige problemer). Méngraden fastsættes med udgangspunkt i Arbejdsskadestyrelsens méntabel. Udbetalingen afhænger af, hvad policen fastsætter som forsikringssum på skadestidspunktet.

Er summen fx kr. 1 mio. og méngraden 10%, får du en godtgørelse på 10% af kr. 1 mio. = kr. 100.000. Det udbetales som et skattefrit engangsbeløb. Nogle ulykkesforsikringer dækker også behandlingsudgifter. Det vil typisk dreje sig om udgifter til fysioterapi og kiropraktor i en begrænset periode eller til et bestemt antal behandlinger.

Erhvervsudygtighedsforsikringer
Din erhvervsudygtighedsforsikring giver ret til en løbende månedlig ydelse ved minimum 50% eller 66 2/3% erhvervsevnetab. Udbetalingens størrelse afhænger af forsikringssummen i policen.

Tvister
Der opstår ofte tvister med forsikringsselskaber om méngradens størrelse eller retten til udbetaling fra en erhvervsudygtighedsforsikring. Vi hjælper med at forebygge tvister, og vi tager kampen for dig, hvis tvisten er opstået.

Hvis du skades ved undersøgelse eller behandling i sundhedsvæsnet, er der mulighed for erstatning. Reglerne omfatter skader opstået på hospitaler, ved privatpraktiserende læger, fysioterapeuter og andre behandlere eller som følge af brug af medicin.

Skaden skal være sket på en af følgende måder:

  1. En erfaren specialist ville have handlet anderledes (specialistreglen), og skaden ville dermed være undgået.
  2. Svigt i medicinsk udstyr.
  3. Man ved valg af en anden ligeværdig behandlingsmetode kunne have undgået din skade.
  4. Der er tale om komplikationer, der ikke kunne være undgået, men som går ud over, hvad du som patient må tåle (rimelighedsreglen).


Kun erstatning for patientskaden

Du kan kun få erstatning for en merskade ved behandlingen – du får altså ikke erstatning for de gener, som skyldes den sygdom, du blev behandlet for (grundlidelsen), eller fordi behandlingen ikke gjorde dig rask.
Erstatningen udmåles efter Erstatningsansvarslovens regler.

Læs mere om Erstatning & Godtgørelse

Har du været udsat for en forbrydelse, har du krav på erstatning fra gerningsmanden. Du har krav på erstatning for skader på dig selv, og hvad deraf følger af sygemelding, behov for psykologbehandling, hospitalsindlæggelse mv. samt for ødelagte genstande og tøj.

Staten betaler din erstatning
Man ser dog ofte, at forbrydere hverken kan eller vil betale erstatning. Derfor er det faktisk staten, der betaler erstatningen til dig. Det sker via Erstatningsnævnet.

Anmeld forbrydelsen til politiet inden for et døgn
Når du anmelder din sag til politiet, skal de vejlede dig om muligheden for at få erstatning og give dig et ansøgningsskema. Det skema skal du udfylde og sende til Erstatningsnævnet, der så vurderer, hvor stor en erstatning du kan få. Vi kan hjælpe dig med at udfylde skemaet. Skemaet skal indsendes inden for højst 2 år, men du skal anmelde selve forbrydelsen ”uden unødigt ophold”. Det vil i praksis sige, at du skal anmelde forbrydelsen inden for 24 timer. Ellers risikerer du, at du ikke kan få erstatning.

Hvad kan du få erstattet?
Du kan få erstatning for svie og smerte, tabt arbejdsfortjeneste, varigt mén, tabt erhvervsevne mv.

Læs mere om Erstatning & Godtgørelse

Vi kan hjælpe dig med at afgøre, hvad loven giver dig krav på.

Vi har stor erfaring med at føre sag for mennesker, der har været udsat for en forbrydelse. Vi kan også hjælpe dig.

Hvor behandles din sag?
Patientskader kan anmeldes til Patienterstatningen, som træffer afgørelse om anerkendelse, og hvilken erstatning du er berettiget til. Er du utilfreds med afgørelsen, kan du klage til Patientskadeankenævnet. Denne afgørelse kan indbringes for domstolene.

Kontakt vores dygtige jurister med speciale i erstatningsret, hvis du mener, du har været udsat for en patientskade, eller hvis du allerede har fået anerkendt en patientskade. Vi kan hjælpe dig videre.

Du kan være berettiget til erstatning, hvis du kommer til skade pga. en fejl ved et produkt (produktansvarsloven), f.eks. en blender, en føntørrer, fyrværkeri eller andre produkter, der bliver farlige, fordi de på én eller anden måde er defekte.

Se efter disse fejl
Der skal som sagt være en fejl ved produktet, for at du kan få erstatning, og det er dig, der skal bevise, hvordan fejlen førte til din skade. Det hjælper vi dig med.

Fejlene kan bl.a. være:

  • Fejl ved produktet, som får det til at afvige fuldstændigt fra det, man forventer (fx søm i rugbrød).
  • Konstruktionsfejl, f.eks. en stol, hvor man let kan få en finger i klemme
  • Forkerte instruktioner, f.eks. om brug af blender


Bevissikring
Det er meget vigtigt, at det produkt (fx fyrværkeribatteri, blender, cykelstang mv.), der har forårsaget skaden, gemmes og opbevares forsvarligt. Det skal aldrig udleveres til producenten uden rådgivning fra en advokat.
Erstatningen udmåles efter Erstatningsansvarslovens regler.

Læs mere om Erstatning & Godtgørelse

Skader på bolig kan ske på mange måder. Mange skader vil være dækket af din egen forsikring – eller ejeskifteforsikring, hvis du netop har købt boligen. Er skaden påført af andre, er det den ansvarlige skadevolder, der skal erstatte dit tab.

Hvem er skyld i skaden?

Mange skader vil være dækket af din egen forsikring. Det gælder f.eks. rørskader, svampeskader og lignende. Sådanne skader skal du sørge for at melde til dit forsikringsselskab, så snart du opdager dem.

Er din bolig påført en skade af andre, er det den ansvarlige skadevolder, der skal erstatte den. Det gælder f.eks. hvis der opstår revner i dit hus, fordi der bliver udført grave- eller piloteringsarbejde på naboejendommen. I det tilfælde skal du rette dit erstatningskrav mod ejeren af naboejendommen eller eventuelt mod entreprenøren.

Er der derimod tale om mere generelle skader og mangler, som du opdager kort efter dit køb og din indflytning, skal det undersøges, om du kan få skaderne og manglerne dækket. Her gælder groft sagt to muligheder:

Er der tegnet ejerskifteforsikring?

Fik du i forbindelse med købet udleveret en tilstandsrapport og en el-installationsrapport samt en erklæring fra sælger om at sælger ville betale halvdelen af præmien på ejerskifteforsikringen, skal du anmelde skaden til din ejerskifteforsikring. Vær opmærksom på hvilke skader ejerskifteforsikringen dækker. Det fremgår af forsikringsbetingelserne på din ejerskifteforsikring. Det er ikke alle typer af skader, som ejerskifteforsikringen dækker. Er skaden ikke omfattet af forsikringsbetingelserne på ejerskifteforsikringen kan du ikke få skaden dækket. Den eneste undtagelse er, hvis sælgeren har handlet forsætligt eller groft uagtsomt, f.eks. ved at give dig forkerte oplysninger eller ved at fortie relevante oplysninger i forbindelse med købet.

Er der ikke tegnet ejerskifteforsikring?

Var dit køb derimod ikke omfattet af reglerne om tilstandsrapport og ejerskifteforsikring, kan du rejse et krav mod sælger og enten kræve et afslag i købesummen eller en erstatning.

Vurdering af skadens omfang

I sager om skader og mangler ved din bolig skal der oftest gennemføres en skønsforretning, der kan fastslå hvad der er årsag til skaderne og manglerne, hvorledes de kan udbedres og hvad udbedringsprisen er. Din Ret&Råd advokat vil undersøge dine muligheder for at få dækket dine sagsomkostninger gennem din retshjælpsforsikring.

Hvis du har fået ødelagt ejendele og genstande ved en ulykke, kan du kræve dem erstattet. Du får dog ikke nødvendigvis erstatning svarende til udgiften til køb af en ny tilsvarende genstand.

Hvem kan du rette din erstatning mod?

Hvis du har været ude for en ulykke og har pådraget dig en personskade, kan du kræve erstatning for denne ulykke af den ansvarlige skadevolder.

Hvis du har fået ødelagt ejendele og genstande ved ulykken, er der tale om en tingsskade. Denne skade kan du også kræve erstattet. Det gælder f.eks. beskadiget tøj, briller, mobiltelefon, ur m.m.

Erstatningskravet for tingskade skal rettes mod den ansvarlige skadevolder og dennes ansvarsforsikring. Ansvarsforsikringen kan være den generelle ansvarsforsikring eller være knyttet op på en enkelt genstand, f.eks. bil, båd m.m.

Hvis skadevolderen har handlet forsætligt eller groft uagtsomt, vil vedkommendes ansvarsforsikring ikke dække, og skadevolderen skal derfor selv dække skaden.

Skaden på de ødelagte genstande skal udmåles svarende til tabet uden forbedring. Det betyder, at du ikke nødvendigvis får erstatning svarende til udgiften til et køb af en ny tilsvarende genstand, men alene til den værdi, som genstanden har.

Få 5 gode råd her

Erstatning & Forsikringsret

GRATIS

Få gratis hjælp og rådgivning

Læs mere