Offentlige ejerregister

Fra den 15. december 2014 skal danske aktie-, partner- og anpartsselskaber, herunder iværksætterselskaber, som ejer 5 % eller mere af selskabets samlede kapital eller stemmerettigheder i Det Offentlige Ejerregister (Ejerregistret).

Det er vigtigt at understrege, at ejerbogen og Det Offentlige Ejerregister er to forskellige systemer, og at de skal føres hver for sig. Ejerbogen er hovedsagelig til for selskabets og ejernes skyld og giver en sikkerhed for, at der kan ske kommunikation mellem ejerne og selskabet. Det Offentlige Ejerregister skal skabe gennemsigtighed i de danske virksomheders ejerforhold. Det henvender sig derfor primært til offentlige myndigheder, investorer og den almindelige offentlighed, som igennem Ejerregistret sikres information om virksomhedens ejerkreds.

Reglerne om Ejerregistret gælder for aktieselskaber (A/S), anpartsselskaber (ApS), herunder Iværksætterselskaber (IVS), partnerselskaber (P/S), samt Det europæiske aktieselskab (SE). Disse selskabstyper skal registrere deres ejere i registret.
Det er selskabet, herunder selskabets ledelse, der har ansvaret for at registrere oplysningerne i Ejerregistret. Selskabet behøver dog ikke selv forestå selve den praktiske del af registreringen, denne kan således uddelegeres til andre, eksempelvis en professionel rådgiver.
Selskaber skal registrere nye ejere og ændringer i ejerforhold hurtigst muligt efter, der er modtaget besked fra ejeren, om at grænserne brydes. ”Hurtigst muligt” skal i relation til Ejerregistret forstås som uden ugrundet ophold.

Registreringen i Ejerregistret skal indeholde følgende minimumsoplysninger:

  1. Ejerens samlede besiddelser i selskabet (kapitalandele + stemmer – angivet i nærmere definerede intervaller)
  2. Dato for erhvervelse eller afhændelse af kapitalandelene, samt hvis selskabet har klasseopdelt kapital, oplysninger om de kapitalklasser, der ejes andele i.
  3. Identifikation af ejeren:
    navn, bopæl og CPR-nr. for danske ejere
    navn, CVR-nummer og hjemsted for danske virksomheder
    entydigt identifikationsnummer svarende til CPR- eller CVR-nr. for udenlandske personer eller juridiske personer

En ejer skal være en selvstændig juridisk enhed – det vil sige fysiske personer eller virksomheder.

Enkeltmandsvirksomheder, personligt ejede mindre virksomheder (PMV’er) samt filialer kan dermed ikke figurere som ejere i Ejerregistret.

En fysisk person under 18 år, skal registreres i ejerregistret. Der er intet krav om, at en person skal være myndig af alder for at være ejer af kapitalandele i et selskab, hvorfor en person under 18 år skal registreres i registret.

Udenlandske ejere skal registreres i Ejeregistret. Da en udenlandsk ejer ikke har et CPR-nummer eller et CVR-nummer, skal der på anden vis sikres entydig identifikation af denne.

En entydig identifikation af en udenlandsk fysisk person vil som udgangspunkt være et pasnummer eller tilsvarende unikt nummer på et andet nationalt identifikationskort i hjemlandet. For udenlandske juridiske personer vil det som udgangspunkt være den juridiske persons registreringsnummer i hjemlandet.

Selskabets skal ligge inde med dokumentation for det angivende identifikationsnummer. Den juridiske persons registreringsbevis må højst være 3 måneder gammelt på tidspunktet for registreringen i Ejerregistret

Selskabet skal registreres i Ejerregistret, hvis det har købt egne aktier/anparter, og den samlede ejerandel udgør 5 % eller mere. Selskabet skal således registreres med både kapitalen og stemmerne. Stemmerettighederne skal registreres i Ejerregistret, selvom selskabet ikke kan udnytte stemmerettighederne på en generalforsamling. Registreringen af selskabets egne kapitalandele medfører ligeledes, at selskabets øvrige ejere ikke skal tage højde for den relative forskydning selskabets egne andele medfører på generalforsamlingen i forbindelse med udregningen af deres stemmerettigheder.

Hvis en ejer gennem en dattervirksomhed, hvori vedkommende har bestemmende indflydelse, råder over stemmer eller kapital i selskabet, skal ejeren ligeledes medregne dattervirksomhedens andele ved udregning af ejerens samlede ejerandele.

Det afgørende for om ejeren skal medregne den indirekte besiddelse er, at ejeren samtidig har en direkte råderet over selskabets stemmer eller kapital, for at der skal registreres et indirekte ejerskab.

Indholdet bliver offentligt tilgængeligt fra den 15. juni 2015. CPR-nr. offentliggøres ikke.

Offentliggørelsen vil ske på CVR på Virk.

Registrering i det offentlige ejerregister

DKK. 495,00

ekskl. moms og gebyr

Få styr på ejerforholdene og lad os registrer dem

Kom igang