Opret dit nye selskab på kort tid!

Når vi har modtaget alle relevante oplysninger fra dig, opretter vi dit selskab samme dag.

Hele stiftelsen kan klares digitalt af Maack & Partnere, hvorfor stiftelsen kan klares så hurtigt.

Interessentskabet kendetegnes ved at:

 1. Selskabet driver erhvervsmæssig virksomhed, jf. LEV § 1, stk. 3
 2. Deltagerne over for selskabskreditorerne hæfter personligt (dvs. med hele deres personlige formue), solidarisk (dvs. at de hver for sig hæfter for hele fordringen mod selskabet) og principalt (dvs. at kreditor kan rette kravet direkte mod den enkelte selskabsdeltager uden forinden at skulle undersøge, om selskabet kan og vil betale)
 3. Formålet er at fremme deltagernes økonomiske interesser, jf. LEV § 1, stk. 1.

Navnlig det faktum, at selskabets regnskaber er skjulte for omverdenen, samt at et underskud kan fradrages direkte i den personlige indkomst er typisk udslagsgivende for valg af selskabsformen.

I forbindelse med opstart af ny virksomhed opstår der ofte spørgsmål der ønskes afklares. Maack & Partnere leverer en effektiv sagsbehandling. Samtidig har vi også god service, hvorfor du altid har mulighed for at skrive eller ringe til os.

Værd at vide

Medmindre andet er aftalt er den deklaratoriske regel lige ejerandele, dvs. interessenterne er ejere af lige store andele af selskabet.

Resultatopgørelsen vil udvise et overskud eller underskud på selskabsdriften, der fordeles efter den aftalte eller deklaratoriske over-/underskudsfordelingsbrøk. Medmindre andet er aftalt er det deklaratoriske udgangspunkt.

Interessenterne har ret og ligeledes en pligt til at deltage i ledelsen.

Interessentskabet antages normalt at have to typer af selskabsorganer. Dels et egentligt ledelsesorgan normalt betegnet interessentmødet, der består af samtlige interessenter. Dels den enkelte interessent, der kan anses som en form for selskabsorgan i det omfang, hvori der tillægges denne visse selvstændige beføjelser.

Den deklaratoriske regel angående beslutninger er enighed blandt deltagerne. Hver enkelt interessent tillægges en vetoret mod beslutninger, hvorom de øvrige deltagere er enige.

Den enkelte interessent har dog visse individualbeføjelser. Som eksempel kan nævnes:

Dispositioner af ringe betydning, hvor det ville være uhensigtsmæssigt at henlægge disse til interessentsmødet.

Dispositioner, der træffes i negotiorum gestio-lignende situationer, hvor der skal handles hurtigt for at undgå tab for selskabet.

Dispositioner, der er påbudt ved lov eller anden bindende retsforskrift, eksempelvis at indberette og afregne moms og indeholdte A-skatter.

Dispositioner, som anses for at være sædvanlige vedrørende den daglige drift, forudsat at dispositionen ikke ifølge aftale eller sædvane i det pågældende interessentskab skal foretages af en anden interessent.

De indtrædende og udtrædende interessenters hæftelse

 • Interessenten hæfter alene for gæld stiftet pr. indtrædelsesdag og fremadrettet. For så vidt angår de løbende kontrakter (såsom husleje, edb-service, ansættelse af medarbejdere osv.), der er indgået af selskabet forud for interessentens indtræden, må han normalt gennem indtrædelsen i selskabet anses for at have tiltrådt kontrakterne, således at han hæfter for de herefter følgende leverancer, uanset om han direkte over for den pågældende kreditor har tilkendegivet dette eller ej.
 • En interessent, som udtræder af interessentskabet, fortsætter med at hæfte for alle de forpligtelser, der var stiftet forud for hans udtræden, dvs. gæld som er stiftet i ejertiden. Hæftelsen gælder fortsat i forhold til selskabets kreditorer, indtil den pågældende kreditor direkte har frigjort ham for gældsforpligtelsen.
 • For gæld, der stiftes af interessentskabet efter hans udtræden, hæfter interessenten derimod ikke. Den udtrædende interessent kan dog hæfte for senere stiftet gæld, dvs. efter hans udtræden, såfremt selskabets faste kontraktpartnere ikke er blevet behørigt underrettet eller på anden måde blevet bekendt hermed. De faste forretningsforbindelser har således ikke nogen pligt til løbende at undersøge, hvem der er interessenter i selskabet.

Selskabskreditorers og særkreditorers fyldestgørelsesadgang

 • Adgangen til at foretage retsforfølgning mod interessentskabets enkelte aktiver tilkommer alene selskabskreditorerne, dvs. sel-skabskreditorerne har fortrinsret i interessentskabets aktiver.
 • Særkreditorerne kan ikke søge sig fyldestgjort i interessentskabets enkelte aktiver for de krav, som de har mod den enkelte interessent. Særkreditor kan derimod kun foretage udlæg i de samme rettigheder og fordringer, som interessenten selv kan gøre gældende mod selskabet.

Interessenternes indbyrdes regreskrav

Interessenten kan gøre regres gældende proratarisk mod de øvrige interessenter i henhold til den vedtagne underskudsfordelingsbrøk. Dette kan dog først ske, når det er konstateret, at interessentskabs-formuen ikke rækker til, idet regreskravet er subsidiært.

 • Interessentskabet og enkeltmandsvirksomheder er ikke et selvstændigt skattesubjekt. Der er personbeskatning, hvorefter beskatningen sker hos de enkelte interessenter. Et overskud tilfalder selskabsdeltagerne og beskattes som personlig indkomst.
 • Et overskud kan opspares i personselskabet til en lav beskatning som i kapitalselskaberne med virksomhedsskatteordningen, hvorefter det er muligt at lade en del af overskuddet indestå i selskabet, dvs. den del af overskuddet, der ikke trækkes ud af selskabet til privatforbrug, med den virkning, at denne overskudsandel alene beskattes med den lave virksomhedsskatteprocent på 25 %. Først når overskuddet senere trækkes ud af selskabet, bliver deltageren beskattet som følge af den opnåede skattekredit.
 • Ved opstået underskud vil den enkelte deltagers andel straks kunne fradrages direkte i deltagerens (eller ægtefællens) øvrige indtægter, hvilket forudsætter, at denne har tilstrækkelige høje indtægter, hvori fradraget kan finde sted. Et uudnyttet underskud kan fremføres til senere skatteår uden tidsbegrænsning.
Der er ingen registreringspligt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, medmindre der er tale om selskabskombinationer, hvis deltagerkreds alene består af kapitalselskaber, jf. LEV § 2, stk. 3. Der er 8 ugers frist. Registrering i CVR som info.

Interessentskabet skal ikke aflægge årsrapporter, jf. ÅL § 3, men har ret til at aflægge årsrapporter, jf. ÅL § 3, stk. 2, medmindre de er omfattet af de såkaldte selskabskombinationer, hvor alle interessenter er kapitalselskaber.

Stift I/S

DKK. 1.095,00

ekskl. moms og gebyr

Stift et interessentselskab uden et indskud

Med i prisen får du:

 • Ejerregistrering
 • Ejerbog
Kom igang